Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Träjon

Träjon
Träjon | Foto: James K. Lindsey
Dryopteris filix-mas (L ) Schott

ORMBUNKSVÄXTER

Polypodiaceae

Det svenska namnet på denna ormbunke är troligen en avledning av ordet trä och syftar på den vedartade jordstammen. Det vetenskapliga artnamnet betyder hanlig ormbunke och härrör från Linné, som ansåg träjon hanlig, till skillnad från majbräken, Athyrium filix- femina, som han betraktade som honlig. Men ingendera växten besitter vare sig hanliga eller honliga organ: hos dessa som hos alla ormbunkar äger en generationsväxling rum mellan en endast sporalstrande, könlös generation och en mycket oansenligare generation bestående av en liten hjärtlik skiva som bildas när sporerna gror. På undersidan av denna skiva utvecklas han- och honorgan. När äggcellen hos denna generation befruktas växer åter ensporalstrande ormbunksplanta ut. Sporerna bildas under sommaren i små sporangicr som sitter i grupper på undersidan av bladen och är skyddade av ett njurformigt fjäll.

Sedan gammalt är jordstammen, ormbunksrot, intagen i farmakopéerna som medel mot binnikemask. Tidigare har den även kommit till användning som skydd mot häxor och troll.

OBS! Bör ej användas till självmedicinering. Överdosering kan ge förgiftningssymtom

Förekomst: Allmän i södra och mellersta Sverige, betydligt sparsammare i norr. Växer i bäckdalar och på fuktiga ställen i skog.

Kännetecken: En kraftig, 1-1,4 m hög, tuvad flerårig ormbunke Bladen skjuter strutformigt upp från jordstammens ände De är som unga hoprullade och fjälliga. Småblad närmast jämnbreda, parflikiga, med trubbtandade flikar. På bladens undersidor sitter sporgömme- samlingarna i dubbla rader. Sköldlika fjäll, indusier, täcker sporgömmena. Jordstammen är brun, inuti grönaktig. Den ligger vågrätt i jorden och är tjock, med svarta rötter. Växten har en karakteristisk doft.

Använda växtdelar: Jordstam med bladskaftsbaser.

Innehållsämnen: Floroglucinolderivat med två ringsystem (flavaspidsyra, desaspidin), och med tre ringsystem (filixsyra).

Medicinsk verkan: Maskförlamande.

Användning: Som eterextrakt mot bandmask (binnikemask), följt av laxering.