Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mistel

Mistel
Mistel | Foto: Kai Hirdes
Viscum album

MISTELVÄXTER

Loranthaceae

Misteln hör till en växtfamilj vars omkring 1400 arter lever som snyltgäster på träd och har sin största utbredning i de tropiska zonerna. Den art som förekommer hos oss växer framför allt på vildapel, lind och lönn; i Sydeuropa parasiterar misteln även på andra trädslag, bl a poppel.

Misteln spelade tidigt en viktig roll inom medicin och magi. De gamla kelterna betraktade örten som helig, särskilt när den växte i ekar, och skördade den efter en invecklad ritual för att den inte skulle förlora sin kraft. De keltiska druiderna använde mistel mot bl.a. epilepsi, ett bruk som levde kvar långt fram i tiden. Växten verkar blodtryckssänkande. På 1970- talet lanserades mistelpreparatet Iscador som medel mot cancer; huruvida preparatet har den utlovade effekten är inte fastslaget.

I Västtyskland är mistelpreparat registrerade som läkemedel, i Sverige ingår mistel i naturmedel. Något mistelpreparat har när detta skrivs ännu ej registrerats som s.k. naturmedel för injektion.

Förekomst: Sällsynt runt Mälaren samt sällsynt i Småland och Östergötland. Fridlyst.

Kännetecken: En 20-50 cm hög halvbuske. På rasit på lövträd. Bildar ständigt gröna grenknippen på lövträdens grenar, där den skickar in suprötter mellan bark och ved. Grenar upprepat gaffelgrenade. Blad motsatta, gulaktigt gröna, läderartade. Blommor gulgröna (juni) i grenspetsarna. Han- och honblommor på skilda individer. Hanblommorna har 4 foderblad och 4 ståndare, honblommorna har översittande hylle och kort, nästan oskaftat marke. Frukt ett vitt enfröigt bär som mognar under vintern; sprids av fåglar. Den torkade växtens lukt oangenäm. Smak bitter.

Använda växtdelar: Färsk och torkad växt.

Innehållsämnen: Ur pressaft av färsk mistel har isolerats högmolekylär proteinfraktion. I råextrakt finns tetra-aminosmörsyra och viscotoxiner, främst A2, A3, B, bestående av 46 aminosyror i en kedja, tvärbunden med 3 disulfidbryggor.

Medicinsk verkan: Blodtryckssänkande och cancerhämmande verkan tveksam Diskrepans mellan kliniska och experimentella data.

Användning: Vid högt blodtryck och cancer.