Njursjukdomar

Informationen är hämtad från ”Helhetsdoktorn” © Bertil Dahlgren

Njurar och urinvägar kan drabbas av flera olika sjukdomstillstånd (inflammation, blåskatarr, (cystit) diabetesnefropati, njursvikt mm). Även vid en del närliggande sjukdomstillstånd som impotens, ofrivillig barnlöshet, (infertilitet) mm kan man få hjälp med metoder för att komma i balans, öka cirkulationen och stärka ett dåligt fungerande immunsystem.

Eftersom njurarna är den huvudsakliga vägen för utsöndring av gifter från kroppen exponeras dessa för en mängd olika skadliga ämnen. Det är inte känt i vilken omfattning exponering för olika kemikalier bidrar till förekomsten av njursjukdomar i befolkningen. Enligt en uppskattning i USA har minst 19% av all dödlig njursjukdom okänd orsak. Även för andra njurdiagnoser är andelen med okänd orsak hög. Det är möjligt att det bland alla dessa finns fall som orsakats av icke uppmärksammade exponeringar för kända njurskadande ämnen eller icke hittills kända njurskadande ämnen. Kronisk njursvikt utvecklas ofta under en längre tid varför det i efterhand kan vara mycket svårt att identifiera någon specifik orsak till skadan. Bland kända njurgifter finns olika organiska lösningsmedel och metaller såsom kvicksilver, bly och kadmium.. Det finns också fall bl a från Belgien där kinesiska örtmediciner har givit upphov till njurskador. Cancer i njurar och urinvägar hör till de mindre vanliga tumörformerna, men de är vanligast i industrialiserade länder. Därför kan man förmoda att faktorer i miljö eller livsstil har betydelse för dessa tumörers uppkomst. Cigarrettrökning ger en fördubblad risk för urinvägstumörer.

Du finner en hel del bra tips i boken "Tallmogårdens väg till hälsa" av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, och nedan följer några tips därifrån.

Inflammatoriska njursjukdomar - glomerulonefrit

Vid immunologiskt-allergiskt betingade njursjukdomar kan det i akuta skeden vara bra med fasta upp till 2 veckor och därefter intas en allergenfattig vegankost. Dessutom rekommenderas vila, sängläge (vid uttalad trötthet och svåra sjukdomssymtom), värme, eventuellt värmedyna på njurarna och fötterna samt uppstigande heta fotbad. Naturmedel som kan användas är åkerfräken, gullriste och Solidamin.

Kroniska njurinflammationer, nefrotiskt syndrom och njursvikt.

I stort sett samma principer tillämpas men det är inte tillrådligt att fasta och man måste se upp med bl a den kaliumrika grönsakskosten. Vid svår njursjukdom med stora proteinförluster och låg serumäggvita ger man vanligen en proteinrik kost. Senare undersökningar talar dock för att en proteinrestriktiv kost är att föredra även vid dessa tillstånd. Det tycks också som om det är en fördel med vegetabiliskt protein framför animaliskt.

Njursten

Njursten är ofta en typisk fellevnadssjukdom vid ett högt intag av animaliskt protein. Njurstenspatienter äter mera fett än kontrollgrupper. A-vitamin gärna i form av karotin från morötter tycks kunna förebygga njursten liksom vitamin B6, magnesium och citronsyra. De vanligaste kalciumoxalatstenarna löses i mera alkalisk urin varför en mera basbildande kost är önskvärd. Viktigast vid kostbehandlingen och för att förebygga njursten är att ha en hög vätsketillförsel. Även alkaliserande mineralvatten och magnesiumrikt mineralvatten är bra. Urindrivande teer, t ex åkerfräken rekommenderas. Det finns även färdiga teblandningar, t ex Ledins njurte. Högdosbehandling med C-vitamin kan öka risken för njursten om man inte dricker tillräckligt.

Njurbäckeninflammation

Om njurbesvären förenas med hög feber och ryggvärk kan det föreligga en njurbäckeninflammation (pyelit) där bakterier har invaderat. Bakterierna vandrar vanligen uppår från de nedre urinvägarna. Disponerande och utlösande faktorer är vanligen samma som vid övriga njursjukdomar. Eftersom bakterierna kan förstöra njuren är det viktigt att man ger vanlig antibiotika vid detta tillstånd och allmänt gäller att man ska ha en klar diagnos innan man inleder en kompletterande behandling vid njursjukdomar. Rådgår alltid med din läkare!

Från National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney

Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, USA, kommer det en rapport: Effects of dietary protein restriction on the progression of advanced renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. Studien visar att en grupp patienter med långt gången njursjukdom försämrades långsammare med en lågproteinkost.

American Journal of Kidney Diseases. 27(5):652-63, 1996 May.

I artikeln: Modern applications for an ancient bean: soybeans and the prevention and treatment of chronic disease. Journal of Nutrition. 125(3 Suppl):567S-569S, 1995 Mars, redogör M Messina för soyabönans användbarhet vid en del sjukdomar och däribland njursjukdomar. Soya har blivit mera lättillgängligt även i Sverige i och med introduktion av t ex tofu och soyamjölk.till huvudmenyn