Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Pedagogisk kinesiologi

Pedagogisk kinesiologi
Pedagogisk kinesiologi | Foto: Alexander Krainov
Den pedagogiska kinesiologin använder muskeltester och andra tekniker för att, söka lokalisera och behandla orsakerna till läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem, dålig balans och koordination m.m.

Pedagogisk kinesiologi är i Sverige samlingsnamnet på olika riktningar inom kinesiologin som i USA heter One Brain (upphovsman Gordon Stokes), Educational Kinesiology (Paul Dennison), Stress Release (Wayne Topping), Behavioral Kinesiology (John Diamond) m. m. Här skall några element i den pedagogiska kinesiologin nämnas. Det är vanligt att man lånar idéer och tekniker av varandra.

One Brain
One Brain har utvecklats av framför allt Gordon Stokes på grundval av en del andra kinesiologiformer och är särskilt inriktad på hjärnans funktioner.

Enligt Gordon Stokes orsakas lässvårigheter (dyslexi) av dålig kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva samt mellan fram- och bakdelen av den dominerande hjärnhalvan (hemisfären). Pannloben är säte för bl.a. motoriska aktiviteter och då framför allt ögonrörelserna. I denna främre del av hjärnan finns Conscious Associational Thinking Area (CAT), där allt det nya som händer här och-nu hamnar, här finns korttidsminne och här fattas beslut. CAT-området dominerar medvetandet mindre än 10 % av tiden - resterande tid domineras av bakre delen av hjärnan, där bl.a. den visuella minnesbanken finns.

CAT-området hämmas av emotionell stress och dess stresshormoner. Samma "fly eller kämpa"-reaktion som vid stress äger rum i kroppen, där blodet koncentreras till bröstkorgen och musklerna, inträffar i hjärnan: blodet samlas i de delar som har med fysisk överlevnad att göra -det blir bakhjärnan som tar över och det blir svårt att tänka klart. Stressen visar sig tydligt på ögonen, som uppvisar olika tecken i olika stadier av stress. I One Brain utgår man från att dyslexin, i de fall den inte är orsakad av fysisk skada, har sin grund i emotionell stress vid något inlärningstillfälle. I en sådan situation övertar den bakre delen av hjärnan kontrollen vid senare inlärningsförsök, vilket försvårar inlärningsprocessen. Även kroppen blir desorienterad vid stress, med koordinationsproblem som följd.

I One Brain använder man muskeltestningstekniker från Applied Kinesiology, Kroppsbalansering och Applied Physiology för att kontrollera om musklerna påverkas när personen utsätts för stressande faktorer av fysisk, känslomässig, mental eller andlig natur. Man undersöker också om försvagade muskler stärks igen av positiva tankar. Dessutom försöker man ta reda på vid vilken ålder ett visst problem uppstod genom att testa en stark s.k. indikatormuskel och samtidigt räkna åren och se när muskeln ger utslag.

Metoderna för balansering av hjärnans och kroppens funktioner varierar beroende på problemets natur. Om problemet är av exempelvis näringsmässig natur kan man tillföra RNA/DNA till dieten, vilket uppges balansera de båda hemisfärerna; är det av känslomässig karaktär kan man hålla fingrarna på pannan samtidigt som personen tänker på den stressande situationen (se Stress Release). One Brain innehåller också många andra tekniker för att lösa upp hindren för inlärning.

Educational Kinesiologi
Paul och Gail Dennison har utarbetat en kinesiologimetod särskilt för undervisningssammanhang. Educational Kinesiology innehåller olika övningar för att frigöra lasta och slumrande möjligheter i hjärna och kropp och för att underlätta inlärning. Man anser att inlärningsproblem kan uppstå på grund av exempelvis påtvingad högerhänthet, tungmetallförgiftning, för kort period av krypande som barn och känslomässig stress.

En metod heter Dennisons fysiska omprogrammering för integrering av kroppsrörelser. Hjärnan testas på olika sätt, bl.a. med hjälp av muskeltester kombinerat med ögonrörelser, för att undersöka om personen t.ex. är passgångare (går med höger ben och höger arm framåt samtidigt, vilket tyder på dålig samordning mellan hjärnhalvorna - till skillnad från växelgångare, som går med höger ben och vänster arm samtidigt), hur öga-handkoordinationen fungerar etc. Olika tekniker används för att försöka integrera höger och vänster hjärnhalva och kroppens båda sidor (höger hemisfär styr vänstra halvan av kroppen och tvärtom), för att öva upp balansen, koordinationen, koncentrationsförmågan m.m.

En del övningar (Brain Gym) används i skolor i USA för att underlätta inlärning: att rita samma sak med båda händer samtidigt (exempelvis), sträckövningar för musklerna, massage av vissa punkter på kroppen m.m.

Stress Release
Wayne Topping är en f.d. geolog som numera ägnar sig åt kinesiologi/muskeltestning och som har utarbetat egna metoder för stressbefrielse, även om de bygger på andras teorier och erfarenheter.

Biologen och stressforskaren Hans Selye har funnit att den värsta stressen är den psykiska, de negativa känslorna. Varje person är född med ett genetiskt bestämt mått av energi och förmåga att kunna anpassa sig till stress. Målet med Stress Release är att minimera själva stressen och lära sig hantera den på effektivt sätt.

Emotional Stress Release (ESR) är en teknik för psykisk och känslomässig avstressning. Genom att hålla fingrarna på pannbenet, ungefär halvvägs mellan ögonbrynen och hårfästet, uppges man kontakta nervreceptorer som ökar blod- och energiflödet till emotionella centra i hjärnan. Metoden kan även kompletteras med ögonrotationer, en övning hämtad från NLP (Neuro-Linguistic Programming); ögonen lär då så att säga "läsa av" de områden i hjärnan där det finns elektromagnetiska spänningar. Genom att på det här sättet "se problemet" kan knutar av överenergi lösas upp.